Opis projektu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej dla projektu pn.:

„Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim”.

Całkowita wartość projektu to 3 035 660,91 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 428 528,72 zł.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.09.2018

Projekt nr RPMA.02.01.01-14-6717/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Projekt polega na wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelni wyższej, jaką jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia 10 nowoczesnych e-usług rodzaju „front-office”, takich jak:

 • Płatności UTH Radom,
 • Podania UTH Radom,
 • Wnioski UTH Radom,
 • Decyzje UTH Radom,
 • Ogłoszenia UTH Radom,
 • Monity UTH Radom,
 • Karta obiegowa UTH Radom,
 • Repozytorium UTH Radom,
 • Kontakt UTH Radom,
 • Księgarnia akademicka UTH Radom.

Celem głównym (pośrednim) Projektu, który wskazuje na długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze dla społeczeństwa jest ŚWIADCZENIE E-USŁUG PODNOSZĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ, JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z realizacji celu głównego obejmują rozwój społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wzrost stopnia spójności regionu, wzrost potencjału edukacyjnego i naukowego regionu, wzrost konkurencyjności regionu, budowa gospodarki opartej na wiedzy.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) Projektu są:

1. Wdrożenie 10 innowacyjnych e-usług;
2. Uruchomienie systemu teleinformatycznego;
3. Digitalizacja i udostępnienie on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Konieczność realizacji Projektu wynika z tego, iż stanowi on odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawcę w wyniku przeprowadzonych analiz specyficznych dla rodzaju Projektu, tj. dotyczącego wdrożenia e-usług oraz sektora – szkolnictwa wyższego (zwłaszcza w zakresie poziomu jego informatyzacji) w województwie mazowieckim. Wnioskodawca zidentyfikował następujące problemy:

 1. Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym;
 2. Niedostateczne wykorzystanie potencjału TIK w kontekście elektronizacji usług;
 3. Dysproporcja jakości życia pomiędzy mieszkańcami stolicy i reszty województwa;
 4. Dwudzielność potencjału i poziomu rozwoju gospodarczego oraz poziomu i warunków życia ludności między aglomeracją warszawską a obszarami pozametropolitalnymi, niesprzyjająca kształtowaniu wewnątrz regionalnych więzi gospodarczych i społecznych.

Projekt stanowi odpowiedź na wszystkie ww. problemy. Jego głównym celem jest bowiem świadczenie e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia takich korzyści społeczno-gospodarczych, jak:

 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • wzrost stopnia spójności regionu,
 • wzrost potencjału edukacyjnego i naukowego regionu,
 • wzrost konkurencyjności regionu,
 • budowa gospodarki opartej na wiedzy.