E-usługi

Projekt o nazwie „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim” dotyczy wdrożenia 10 tzw. e-usług, które związane będą z udogodnieniami informatycznymi zwłaszcza dla studentów, ale także dla pracowników.

Wdrożenie tych e-usług pozwoli na:

  • dokonywanie płatności on-line,
  • składanie podań i uzyskiwanie powiadomień dot. podań drogą elektroniczną,
  • składanie wniosków i uzyskiwanie odpowiedzi na wnioski drogą elektroniczną,
  • wysyłanie elektronicznych decyzji oraz odwołań,
  • otrzymywanie ważnych ogłoszeń drogą elektroniczną,
  • otrzymywanie monitów oraz powiadomień drogą elektroniczną,
  • dokonywanie rozliczenia końcowego przez studenta drogą elektroniczną,
  • udostępnianie materiałów dydaktycznych,
  • elektroniczne ustalanie terminów konsultacji z wykładowcami,
  • realizowanie dystrybucji książek.

E-USŁUGI


1. „Płatności UTH Radom” – dokonywanie płatności on-line

E-usługa „Płatności UTH Radom” umożliwi studentom Uczelni korzystanie z prostych, czytelnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów transakcji bezgotówkowych. Dzięki niej studenci będą mieli możliwość dokonywania płatności dot. m.in. takich kwestii, jak:
1) opłata za czesne (płatności dokonywane w całości lub w ratach),
2) opłata za czesne w euro (studenci zagraniczni),
3) opłata za kurs językowy,
4) opłata za praktyki,
5) opłata na poczet kaucji – Domy Studenta (DS.),
6) opłata z tytułu przedpłat za miejsce w DS,
7) opłata za zakwaterowanie w DS,
8) opłata odsetkowa z tyt. nieterminowych płatności za zakwaterowanie w DS,
9) opłata za dyplom.


2. „Podania UTH Radom” – składanie podań i uzyskiwanie powiadomień dot. podań drogą elektroniczną

E-usługa „Podania UTH Radom” umożliwi studentom Uczelni składanie podań i otrzymywanie powiadomień dot. tychże podań drogą elektroniczną, co spowoduje istotną redukcję czasu potrzebnego na załatwianie tego typu spraw. Dzięki niej studenci będą mogli w prosty sposób dzięki urządzeniom podłączonym do sieci Internet:
– złożyć podanie,
– otrzymać powiadomienia dot. podania.

E-usługa umożliwi studentom składanie elektronicznych podań zgodnie z przyjętymi przez Uczelnię wzorami przy użyciu komputer stacjonarnego, laptopa, bądź urządzeń mobilnych, takich jak smartphone’y, czy tablety. Obejmie ona składanie podań m.in. o:
1) Podanie o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów,
2) Podanie o przeniesienie na inny wydział/uczelnię,
3) Podanie o zmianę kierunku/rodzaju studiów,
4) Podanie o rezygnację ze studiów,
5) Podanie o wznowienie studiów na semestr dyplomowy/dowolny semestr,
6) Podanie o zmianę promotora,
7) Podanie o anulowanie skreślenia,
8) Podanie o urlop zdrowotny/okolicznościowy,
9) Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym.


3. „Wnioski UTH Radom” – składanie wniosków i uzyskiwanie odpowiedzi na wnioski drogą elektroniczną

E-usługa „Wnioski UTH Radom” umożliwi studentom Uczelni przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, bądź urządzeń mobilnych, takich jak smartphone’y i tablety, elektronicznych wniosków m.in. o:
1) wniosek o Miejsce/Pokój w Domu Studenckim,
2) wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,,
3) wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów/doktorantów,
4) wniosek o zapomogę,
5) oświadczenie studenta/doktoranta składającego wniosek o stypendium socjalne, który wykazuje „zerowy” dochód na członka rodziny z uzasadnieniem,
6) Oświadczenie odnośnie zryczałtowanego dochodu (dot. stypendium socjalnego),
7) wniosek o studiowanie dodatkowych przedmiotów nieobjętych planem studiów,
8) wniosek o wydanie duplikatu legitymacji,
9) oświadczenie studenta o samodzielności przedkładanej pracy dyplomowej i zgodności wersji elektronicznej ze złożoną wersją papierową,
10) formularz dot. monitorowania losów zawodowych absolwentów,
11) opinia promotora dotycząca plagiatu,
12) uznanie zaliczonego wcześniej przedmiotu.


4. „Decyzje UTH Radom” – wysyłanie elektronicznych decyzji oraz odwołań

E-usługa „Decyzje UTH Radom” umożliwi pracownikom uczelni wysyłanie elektronicznych decyzji oraz składanie odwołań przez studentów przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, bądź urządzeń mobilnych, takich jak smartphone’y i tablety w sprawach dot. m.in.:
– wniosków i podań,
– przyjęcia na studia,
– skreślenia z listy studentów.

Możliwe będzie wydawanie decyzji, m.in.:
1) decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci),
2) decyzja odmowy przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci),
3) decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych (doktoranci),
4) decyzja odmowy przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych (doktoranci),
5) decyzja o przyznaniu stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
6) decyzja odmowy przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
7) decyzja o wszczęciu postępowania ws. skreślenia z związku z: niepodpisaniem umowy i ślubowania; brakiem opłaty; nieuczestniczeniem w zajęciach; brakiem zaliczenia semestru; brakiem zaliczenia powtarzanego przedmiotu; brakiem zaliczenia modułu praca dyplomowa; niezłożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w terminie, itp.,
8) decyzja o skreśleniu studenta z powodu: rezygnacji ze studiów; niepodpisania umowy i ślubowania; braku opłaty; nieuczestniczenia w zajęciach; braku zaliczenia semestru; braku zaliczenia powtarzanego przedmiotu; braku zaliczenia modułu praca dyplomowa; niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w terminie, itp.,
9) decyzja o wznowieniu studiów,
10) wznowienie studiów na złożenie pracy dyplomowej,
11) decyzja o wyrażeniu zgody na przeniesienie na inną uczelnię, inny kierunek i rodzaj studiów,
12) decyzja o wyrażeniu zgody na przyjęcie studenta z innej uczelni, innego kierunku i rodzaju studiów,


5. „Ogłoszenia UTH Radom” – otrzymywanie ważnych ogłoszeń drogą elektroniczną

E-usługa „Ogłoszenia UTH Radom” umożliwi informowanie studentów oraz pracowników Uczelni o aktualnych oraz przyszłych ważnych wydarzeniach, nie tylko związanych bezpośrednio z UTH Radom.
E-usługa „Ogłoszenia UTH Radom” umożliwi przesyłanie ogłoszeń na wyznaczone monitory zlokalizowane w 3 kampusach Uczelni oraz w budynku Rektoratu. System musi dawać możliwość wyświetlania różnych informacji na każdym z monitorów.

Usługa pozwoli na wyświetlanie m.in. takich ogłoszeń jak o:
1) prawidłowym wpisywaniu informacji dotyczących szczegółów płatności (np. opłata rekrutacyjna – brak informacji o kierunku studiów),
2) terminie składania wniosków o pomoc materialną,
3) terminie składania wniosków o miejsce w Domu Studenta,
4) targach pracy,
5) terminach szkoleń BHP,
6) terminach szkolenia bibliotecznego,
7) kalendarz organizacji roku akademickiego z zaznaczeniem tygodni parzystych i nieparzystych,
8) terminach wyboru promotorów,
9) wyborach specjalności,
10) informacje Samorządu Studenckiego m.in. o akcjach charytatywnych,
11) dot. harmonogramu sesji egzaminacyjnej,
12) terminie wyboru języków obcych,
13) terminie wyboru i ofercie dot. przedmiotów ogólnouczelnianych,
14) terminie płatności za czesne,
15) wysokości opłat dodatkowych: legitymacja, dyplom, powtarzanie przedmiotu/modułu praca dyplomowa,
16) zmienionych godzinach pracy jednostek uczelnianych,
17) nowinkach bibliotecznych, m.in. o nowym lub testowym dostępie do baz danych.


6. „Monity UTH Radom” – otrzymywanie monitów oraz powiadomień drogą elektroniczną

E-usługa „Monity UTH Radom” umożliwi przesyłanie do studentów elektronicznych monitów oraz powiadomień. Będzie ona dostępna dla studentów po zalogowaniu się do portalu e-usług przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, a także urządzeń mobilnych, takich jak smartphone’y czy tablety. Na koncie studenta będzie wyświetlana informacja np. o braku zaliczenia semestru czy niezłożeniu pracy dyplomowej, jak również powiadomienia dotyczące aktualnego toku studiów.


7. „Karta obiegowa UTH Radom” – dokonywanie rozliczenia końcowego przez studenta drogą elektroniczną

E-usługa „Karta obiegowa UTH Radom” umożliwi dokonywanie elektronicznie rozliczenia końcowego studenta z Uczelnią poprzez obsługę kart obiegowych.
Po zmianie statusu studenta, związanej ze skreśleniem z listy studentów czy złożeniem pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego system będzie automatycznie przesyłał informacje do odpowiednich pracowników administracyjnych Uczelni o konieczności uzupełnienia karty obiegowej. Gotowe formularze (z możliwością dodania adnotacji) będą dostępne dla pracowników poprzez dedykowany system obsługi dydaktyki. Wypełnioną kartę można będzie wydrukować, a wydruk zostanie zarejestrowany w systemie.


8. „Repozytorium UTH Radom” – udostępnianie materiałów dydaktycznych

E-usługa „Repozytorium UTH Radom” umożliwi udostępnianie studentom materiałów dydaktycznych, takich jak np. prezentacje, materiały z wykładów, itp. w postaci elektronicznej. Materiały te będą mogły być udostępniane wszystkim studentom lub dedykowanym grupom docelowym (np. odpowiednim grupom ćwiczeniowym).


9. „Kontakt UTH Radom” – ustalanie terminów konsultacji z wykładowcami

E-usługa „Kontakt UTH Radom” umożliwi studentom ustalanie terminów konsultacji z wykładowcami przy pomocy interaktywnego terminarza dostępnego przy użyciu komputer stacjonarnego, laptopa czy urządzeń mobilnych takich jak: smartphone’y i tablety. Student będzie miał możliwość podglądu terminarza wykładowcy i dzięki temu będzie mógł wysłać zapytanie o możliwość spotkania w danym dniu. Wykładowca będzie mógł natomiast potwierdzić lub nie, wybrany termin. W terminarzu wyświetlane będą również terminy zajęte i zaakceptowane przez wykładowcę, tak aby ułatwić proces rezerwacji.


10. „Księgarnia akademicka UTH Radom” – realizowanie dystrybucji książek

E-usługa „Księgarnia akademicka UTH Radom” umożliwi studentom i pracownikom UTH Radom rezerwację i dystrybucję książek zebranych w Bibliotece Głównej UTH Radom, przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, czy urządzeń mobilnych takich jak: smartphone’y i tablety.. Dzięki temu będą oni mogli w dogodny sposób pozyskiwać materiały niezbędne do prowadzenia prac naukowych i badawczych.